Skip to main content

De tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling zal per 1 januari 2022 komen te vervallen. De geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) vanuit de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt namelijk overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

Per 1 januari 2020 zijn al de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten ondergebracht in de Zvw. Per 1 januari 2021 worden ook de overige vormen van GZSP overgeheveld. Dit betekent dat ook de dagbehandeling voor verschillende patiëntgroepen, de gedragswetenschapper (gespecialiseerde psycholoog en orthopedagoog-generalist) en de paramedische zorg overgaan naar het basispakket.

Wel is er in de regeling nog een nieuw onderdeel opgenomen om invulling te geven aan het compenseren van zorgaanbieders voor omzetderving in verband met COVID-19 voor zorg die wordt geleverd vanuit de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kunnen tot en met 1 juli 2021 worden ingediend.

Meer weten?

Voor meer informatie over de mogelijkheden op het gebied van Zorginnovatie neem je het beste contact op met Igor Heinen: IHeinen@finestri.nl |06 – 23 34 16 71)