Skip to main content

Het vierde aanvraagtijdvak van het SectorplanPlus Zorg & Welzijn (SPLUSZW) wordt van 2 tot en met 20 december 2019 opengesteld voor het indienen van aanvragen. Voor het nieuwe aanvraagtijdvak stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport € 130 miljoen beschikbaar.

 

Evenals in voorgaande tijdvakken kunnen zorg- en welzijnsorganisaties subsidie aanvragen voor het opleiden van hun medewerkers. Het gaat daarbij om scholing gericht op nieuwe instroom, om- of opscholing van praktijk- of werkbegeleiders. Te ondersteunen opleidingen moeten starten in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Alleen werknemers van de zorg- en welzijnsorganisaties die werkzaam zijn (of zullen zijn) in zorggebonden functies en praktijk- of werkbegeleiders komen in aanmerking voor subsidie.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen, zijn tot op heden:

 • A. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
 • B. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal;
 • C. Training en opleiding: lang (vanaf 128 uur);
 • D. Training en ontwikkeling: middellang (40 tot 128 uur);
 • E. Training en ontwikkeling: kortdurend (3 tot 40 uur).

Daarnaast moeten alle deelnemers binnen minimaal één van de vier onderstaande doelgroepen passen:

 • Werknemers die nieuw instromen;
 • Werknemers die met ontslag worden bedreigd;
 • Werknemers die via een kwalificerende opleiding worden opgeschoold;
 • Werknemers die worden opgeleid tot praktijkbegeleider of praktijkondersteuner.

Ten opzichte van voorgaande tijdvakken worden er enkele veranderingen doorgevoerd die de subsidieregeling SectorplanPlus verruimen.

Nieuwe categorie ‘behoud van medewerkers’

Met het oog op de noodzakelijke focus op het behoud van medewerkers staat het SectorplanPlus met ingang van tijdvak 4 ook open voor trajecten die zorgaanbieders ondersteunen bij het verbeteren van het werk- en organisatieklimaat. Dit krijgt vorm door activiteiten C, D en E open te stellen voor huidige medewerkers, onder voorwaarde dat arbeidsorganisaties verklaren dat zij concreet inzetten op behoud van personeel en dat zij in de loop van de projectperiode in enige vorm inzichtelijk maken op welke wijze zij concreet met behoud van personeel aan de slag zijn gegaan, wat de bedoeling van de inzet op behoud was, wat dit heeft opgeleverd en wat de leerpunten zijn.

Gegeven de focus van het SectorplanPlus op het stimuleren van ‘nieuwe instroom’, wordt aan de nieuwe categorie ‘behoud van medewerkers’ een nadere voorwaarde gekoppeld: de categorie ‘behoud van medewerkers’ mag binnen een opleidingsprojectaanvraag maximaal 50% van de totale subsidieaanvraag bedragen.

Kleine aanvraag met beperkte verantwoording

Om voor arbeidsorganisaties met een beperkt aantal opleidingsactiviteiten de administratieve lasten verder te verminderen, kunnen arbeidsorganisaties voortaan kiezen voor een kleine aanvraag (tot € 15.000 subsidie) met een beperkte verantwoording. Arbeidsorganisaties die hier voor kiezen mogen in het vierde tijdvak één opleidingsproject indienen.

De beperkte verantwoording bestaat uit twee verantwoordingsdocumenten per traject:

 • Voor activiteit A en B moet met betrekking tot het begin van het opleidingstraject een BPVO of leerwerkovereenkomst worden verstrekt. Voor activiteit C, D en E betreft het een door een externe partij afgegeven factuur voor de uit te voeren of uitgevoerde opleiding;
 • Met betrekking tot het einde van ieder traject dient de betreffende arbeidsorganisatie een verklaring af te geven over de uitgevoerde prestatie (prestatieverklaring). De arbeidsorganisatie verklaart dat de betreffende deelnemer daadwerkelijk heeft deelgenomen aan het traject/de opleiding.

Wijziging subsidieactiviteit D en E vanaf tijdvak 2

Het betreft aanvragen voor subsidie van een kortdurende (3 tot 40 uur) of middellange (40 tot 128 uur) training. De maximale subsidie die hiervoor beschikbaar is gesteld, bedraagt € 250,- resp. €750,- per traject. Het ministerie heeft besloten om vanaf tijdvak 2 dit maximum voor zowel kortdurende als middellange trainingen op te hogen tot €2.000 per traject. Dat wil zeggen dat, mocht je voor opgevoerde trainingen met inachtneming van de cofinancieringsafspraken, hoger uitkomen in de kosten dan het gestelde maximum van €250,- resp. €750,- per traject, je deze kosten kunt opvoeren en tot maximaal €2.000 gesubsidieerd krijgt.

In het programma van eisen, dat medio november beschikbaar komt, zullen deze aanpassingen, evenals eventuele andere eisen en wijzigingen in tijdvak 4, nader zijn uitgewerkt.

Wij ondersteunen jouw organisatie uiteraard graag bij de aanvraag en de verantwoording van de subsidie SectorplanPlus Zorg & Welzijn. Neem hiervoor contact op met onze subsidiespecialist Raymond van de Peppel.