Het kabinet zich richt op een ambitieus klimaatbeleid, de transitie naar een duurzame en veilige energievoorziening en een toekomstbestendig innovatiebeleid. Op al deze gebieden liggen subsidiekansen. Weten wat er verandert? Wij hebben het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag hieronder voor je op een rijtje gezet.


WBSO in 2020

Uit evaluatie van de WBSO is gebleken dat de aanvraagsystematiek niet voldoende aansluit bij de dagelijkse praktijk van veel bedrijven. Dit resulteert in een tweetal belangrijke wijzigingen om het indienen van WBSO-aanvragen flexibeler te maken:

  1. Het aantal momenten per jaar waarop een WBSO-aanvraag kan worden ingediend wordt vanaf 2020 uitgebreid van drie naar vier. Na drie jaar zal deze verruiming worden geëvalueerd;
  2. Het uiterste moment van het indienen van een aanvraag wordt uitgesteld tot de dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft. Dit is nu ten minste één maand voorafgaand aan die periode. Er geldt hierbij een uitzondering voor aanvragen die betrekking hebben op de periode die ingaat op 1 januari van een kalenderjaar; de uiterste indieningsdatum is hiervoor gesteld op 20 december.

De subsidiepercentages blijven verder onveranderd. Aangegeven is dat deze tot en met 2022 op het huidige niveau zullen blijven. In 2020 is voor de WBSO € 1281 miljoen beschikbaar.

Tarief Innovatiebox in 2021 van 7% naar 9%

Als ondernemers winst maken met innovatieve activiteiten, hoeven zij over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Het tarief van deze Innovatiebox is nu 7%, en gaat per 1 januari 2021 omhoog naar 9%.

MIT subsidie

De MIT-regeling zal ook in 2020 worden opengesteld voor het MKB. Het beschikbare subsidiebudget zal fors worden verhoogd van € 29 miljoen naar ruim € 39 miljoen.

Verbreding Energie-investeringsaftrek (EIA)

Sinds 1 januari 2019 is in de EIA een aftrekpercentage van kracht van 45%. Daarmee wordt een netto fiscaal voordeel op termijn gerealiseerd van ongeveer 10-11%. De EIA wordt niet alleen gericht op stimulering van energiebesparing, maar ook op verbreding van de EIA in verband met het Klimaatakkoord met de focus op CO2-reducerende maatregelen, waaronder ondersteuning van investeringen in warmte-infrastructuur. In de komende uitvoeringsregeling wordt deze verbreding verder uitgewerkt.

Overigens wordt het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) in 2020 verhoogd van € 114 miljoen naar € 124 miljoen.

SDE+(+)

Zoals wij al eerder hebben gemeld zal de huidige SDE+ regeling in 2020 worden verbreed om CO2 reducerende technieken sneller uit te rollen. Met de SDE++ regeling zullen de subsidiebudgetten worden verhoogd met € 103 miljoen in 2020, tot € 288 miljoen in 2023. Uitwerking van de nieuwe regeling volgt later dit jaar.

CO2-reductie industrie

Als onderdeel van de klimaatmaatregelen zal € 30 miljoen worden bestemd voor pilot en demonstratieprojecten voor versnelling van kosteneffectieve CO2-reductie in de industrie waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de DEI+-regeling.

Bijna € 90 miljoen voor circulaire projecten

De ambitie van het kabinet is dat Nederland in 2030 50% van de gebruikte materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Afval moet op een zo groot mogelijke schaal tot bruikbare grondstof worden verwerkt. Daarom wordt er in 2020 eenmalig € 80 miljoen beschikbaar gesteld voor circulaire projecten die ook CO2-reductie opleveren in onder meer de grond-, weg- en waterbouw en de kunststofketen te stimuleren. Daarnaast stelt het kabinet in 2020 € 8 miljoen beschikbaar voor programma’s die de overgang naar een circulaire economie in verschillende sectoren moeten bevorderen.

Leven lang ontwikkelen

In 2020 wordt gestart met een subsidieregeling voor het stimuleren van leven lang ontwikkelen voor het MKB en specifiek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie met een jaarlijks budget van ruim € 49 miljoen. Hiervan zal ca € 11 miljoen worden toegevoegd aan de Subsidieregeling Praktijkleren, zodat werkgevers deze sectoren extra subsidie kunnen krijgen voor het aanbieden van BBL-leerplekken.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze subsidieontwikkelingen!